C C C C A+ A A- X

Реформа на съдебна медиация

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

ЗА РЕФОРМАТА НА СЪДЕБНА МЕДИАЦИЯ

Висшият съдебен съвет изпълнява проект „Въвеждане на способи за алтернативно решаване на спорове (АРС) в съдебната система на България – пилотно въвеждане на задължителна съдебна медиация; доизграждане на мрежата от съдебни центрове във всички окръжни съдилища в страната“, респ. реформа по въвеждане на съдебна медиация – Реформа 3 (К10.РЗ): „Въвеждане на задължителна съдебна медиация“  - част от Плана за възстановяване и устойчивост.

Законът за изменение и допълнение на Закона за медиацията (ЗМ), с който се извършват изменения и допълнения в ЗМ, ГПК и ЗСВ, е обнародван в ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г. и влиза в сила на 01.07.2024 г. Отложеното действие е с цел да се осигурят всички необходими материални условия за въвеждането на института на медиацията.

Съгласно чл. 19 от Закона за медиацията (изм. и доп., обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 1.07.2024 г.) процедурите по медиация се провеждат в съдебен център в случаите и при условията, предвидени в закон, като съдът задължава страните по висящо съдебно дело да участват в първа среща в процедура по медиация, която се осъществява в съдебен център по медиация към съответния съд. Процедура по медиация в съдебен център по медиация може да се проведе и по инициатива на страните по висящо съдебно дело.

Във връзка с реализиране на реформата на съдебната медиация:

Изработена е Концепция за въвеждане на задължителна съдебна медиация по граждански и търговски дела (приета с Решение по т.20 от Протокол №4/09.02.2021 на СК на ВСС) с посочени цели, а именно: да се намерят алтернативи на правораздаването, които ефективно да подпомагат страните в разрешаването на споровете между тях без намесата или с минимална намеса на съда; да се постигне чрез задължителната съдебна медиация утвърждаването на културата на споразумението като начин на решаване на спорове, особено в случаите, когато спорът е подходящ за доброволно, а не за съдебно разрешаване, с оглед естеството на самия спор и връзките между страните; и в дългосрочен план – увеличаване на използването на извънсъдебната медиация, което ще облекчи работата на съда и ще повиши ефективността в сферата на гражданското и търговското правораздаване.

Издадена е от ВСС Наредба №10 от 30.10.2023 г.  за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация (обн., ДВ, бр. 94 от 10.11.2023 г., в сила от 01.07.2024 г.), която урежда отношенията, свързани с провеждането на процедури по медиация по висящи съдебни дела в съдебните центрове по медиация, включително и подбора, статута и обучението на медиаторите към тези центрове.

Издадена е от ВСС Наредба №11 от 30.10.2023 г. за структурата и организацията на дейността на съдебните центрове по медиация (обн., ДВ, бр. 94 от 10.11.2023 г., в сила от 1.07.2024 г.) регламентираща устройството и организацията на дейността на съдебните центрове по медиация, статута и задълженията на координатора на съдебния център, както и събирането на информация и координирането на дейността на центровете.

Съдебен център се създава към всеки окръжен съд. Съдебни центрове може да се откриват и към отделни районни съдилища – ако това е необходимо с оглед на броя на делата, подлежащи на съдебна медиация. В съдебните центрове се събира информация и се изготвя статистика относно процедурите по медиация, включително за дейността на всеки един медиатор – относно броя на медиациите и споразуменията.

Дейността на съдебния център се организира от председателя на съда или от съдия, определен от него.

Организирането на процедурите по медиация и цялостната дейност на съдебния център се извършва от Съдебен координатор, който е служител на съда.

Медиаторите, избрани да провеждат процедурите по медиация, също могат да участват в организацията на дейността на центъра – като излъчват 3 свои представители за срок от 3 години.

В изпълнение на проекта „Въвеждане на способи за алтернативно решаване на спорове (АРС) в съдебната система на България – пилотно въвеждане на задължителна съдебна медиация; доизграждане на мрежата от съдебни центрове във всички окръжни съдилища в страната“ са провеждани редица работни срещи на членове на Висшия съдебен съвет с административните ръководители на окръжните съдилища в страната, във връзка с организиране дейността на съдебните центрове по медиация. Към момента е стартирано изпълнението на решение на работната група за изграждане на съдебните центрове – ремонт и оборудване на помещенията и подбор на медиаторите – определяне на необходим минимален брой за всеки един от 144-те съдебни центъра и провеждане на специалното им обучение.

Съгласно Чл. 5 от Наредба №10 от 30.10.2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация, за медиатор към съдебен център може да бъде вписано лице, което има юридическо образование, отговаря на изискванията на чл. 8, ал. 1 от Закона за медиацията, преминало е допълнителен подбор и специализирано обучение по реда на тази наредба, а чл. 6 визира допълнителният подбор на медиаторите, който се състои в оценка на техните професионални знания и умения в областта на медиацията и проверка на мотивацията и на опита в професионалната сфера, в която работи кандидатът, въз основа на представени от тях документи, писмен тест и устно събеседване. Подборът се извършва за всеки отделен съдебен район на окръжните съдилища. Когато медиаторът желае да бъде приет към повече от един съдебен район на окръжен съд, той трябва да участва в подбора, организиран за прием за всеки един от съдебните райони.

Съгласно чл. 6 от Наредба №11 от 30.10.2023 г. за структурата и организацията на дейността на съдебните центрове по медиация Съдебен център се създава към всеки окръжен съд, а към всеки районен съд се създава териториално поделение на съдебния център (чл. 6, ал. 1). Така, в районните съдилища от съдебния район на Окръжен съд – Кърджали са обособени териториални поделения на съдебния център по медиация, като всичките са обезпечени с помещения, които ще бъдат ремонтирани и оборудвани. Съдебният център по медиация, който се създава в Окръжен съд – Кърджали, ще обслужва и Районен съд – Кърджали.

Реформата на съдебна медиация се отнася за делата, образувани след 01.07.2024 г.

Подборът на медиатори ще се извършва на етапи с цел да се обезпечи по-качественото им обучение до 01.07.2024 г., като определения брой се отнася за първата процедура на подбор.

За съдебния район на Окръжен съд – Кърджали е определен необходимия минимален брой медиатори – 5, като в законовата и подзаконова нормативна база няма органичение за броя процедури по медиация.

На основание чл. 86, ал. 1 ЗСВ, чл. 7, ал. 1-5 от Наредба №10/30.10.2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация и решение по протокол №14/26.03.2024 г., т. 32 на Съдийската колегия, с което е определен броя съдебните медиатори в съдебния център по медиация в съда, със Заповед №119/28.03.2024 г. на Председателя на Окръжен съд – Кърджали, е обявена процедурата по извършване на подбор на 5 броя съдебни медиатори в съдебен център по медиация в Окръжен съд – Кърджали, копие от която Ви изпращам.

Документите по процедурата за подбор на медиаторите за съдебен център по медиация в Окръжен съд – Кърджали – заповед и образец на заявление за кандидатите са публикувани на интернет страницата на съда в раздел Обяви и конкурси: https://kardzhali-os.justice.bg/bg/news3 .

Актуална информация за дейността по реформата на съдебната медиация, съдебния център по медиация в Окръжен съд – Кърджали, който ще обслужва и Районен съд – Кърджали, както и за териториалните поделения в районните съдилища от съдебния район, е поместена на интернет страницата на Окръжен съд – Кърджали в раздел Пресцентър – Новини: https://kardzhali-os.justice.bg/bg/20238 .

При наличие на новости, информацията ще бъде своевременно обновявана.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация