C C C C A+ A A- X

История

Гр. Кърджали е разположен в сърцето на Източните Родопи, на двата бряга на древната река Арда, между два живописни язовира. Един град с необикновено минало и богата история. В продължение на три хилядолетия този край е бил люлка на различни цивилизации и култури. Тук са си дали среща траки, елини и римляни, славяни и прабългари, византийци и латини. И днес личат следи от славното минало на Първото и Второто българско царство. През 1934 година град Кърджали е обявен за околийски център, а след 1949 година се развива като окръжен център. 
Днес Кърджали е областен град. Той е най-големият административен, промишлен, търговски и културен център на Източните Родопи.

Кърджалийският ОС е основан през 50-те години на миналия век.
Съдебният окръг обхваща районите на четирите районни съдилища - в Кърджали, Момчилград, Крумовград и Ардино.
Правораздавателната компетентност на съда се определя най-общо така: 
Правораздавателната компетентност на окръжния съд се определя най-общо така:
Окръжният съд като първа инстанция разглежда наказателни дела в състав от един съдия и двама съдебни заседатели, освен ако в закон е предвидено друго и граждански дела в състав от един съдия.
Окръжният съд като втора инстанция разглежда дела в състав от трима съдии, освен ако в закон е предвидено друго.

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА


На окръжния съд са подсъдни като първа инстанция делата за престъпления против републиката, умишлени убийства, квалифицирани грабежи, държане с цел разпространение и разпространение на наркотични вещества и др. За част от останалите наказателни дела първа инстанция е районният съд, а втора /въззивна/ - Окръжният.
Наказателните дела, подсъдни на районните съдилища като първа инстанция се разглеждат от окръжния съд като втора /въззивна/ инстанция.

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА


На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни: 
- Исковете за установяване или оспорване на произход, за прекратяване на осиновяване, за поставяне под запрещение или за отменянето му;
- Исковете по търговски спорове;
- Исковете за собственост и други вещни права върху имот с цена на иска над 50 000 лева;
- Исковете по граждански дела с цена на иска над 25 000 лева, с изключение на исковете за издръжка, за трудови спорове и за вземания по актове за начет;
- Исковете за установяване на недопустимост или нищожност на вписване, както и за несъществуване на вписано обстоятелство, когато това е предвидено в закон; исковете, които по други закони подлежат на разглеждане от окръжния съд.
Гражданските дела, подсъдни на районните съдилища като първа инстанция се разглеждат от окръжния съд като втора /въззивна/ инстанция.
В Окръжен съд се образуват фирмени дела по възникване и промяна в регистрацията на юридически лица с нестопанска цел (сдружения с нестопанска цел, фондации, ЖСК, адвокатски дружества и други, които не са търговци). 
Окръжният съд разглежда и дела по несъстоятелност.
Председателят на окръжния съд осъществява общо организационно и административно ръководство на окръжния съд и го представлява..
През 2003 година ОС Кърджали бе включен в програмата “Съдилища – партньори” на Проекта за развитие на съдебната система при Американската агенция за международно развитие, с чиято помощ бе изцяло доизградена и довършена съществуващата локална компютърна мрежа, като бе осигурен достъп до мрежата на всички работни места в съда, включително и съдебните зали. От началото на 2004 година е в експлоатация деловодната програма “АСУД”, одобрена с решение на ВСС, което допринася за значителното подобряване на работата на съда при образуването, движението и отчитането на делата, респективно контрола от страна на ръководството на съда по отношение сроковете, за изготвяне на съдебните актове, както и за улесняване на гражданите при извършване на справки по делата.
От 20.12.2005 год. с помощта на ИУСС в ОС-Кърджали е инсталирана "Система за дословно записване на протоколи" и същата се ползва активно от съдебните секретари. По този начин бързо и лесно се установява и възпроизвежда действителното съдържание на изразените от страните по делата и техните представители и пълномощници в съдебно заседание искания и становища, както и процесуалните действия, извършвани от съда. Действащата звукозаписна система способства за възстановяване съдържанието на протоколите при евентуално направено искане за поправката им. Протоколите се съставят навременно и точно. Задоволство от функционирането й изразяват както съдебните секретари, тъй като се улеснява работата им, така и адвокатите.
От месец юли 2006 год. за по-голямата информираност на гражданите функционира малък информационен център, който е обособен в служба "Деловодство" и "Регистратура". На разположение на страните по делата е компютър, който е с директен достъп до автоматизираната деловодна система (АСУД), и от който същите могат самостоятелно да правят справки по делата си.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация