C C C C A+ A A- X

Съобщение

 

* * * *

07.06.2021 г.

Заповед № 158/07.06.2021 г. на Окръжен съд - Кърджали във връзка с Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия, изм. и доп. с протокол № 21/01.06.2021г. на СК на ВСС.

* * * *

ВАЖНО!

В съдебната палата се допускат само лица с поставени предпазни МАСКИ!

 

Организация на работата на службите „Деловодство/Регистратура“ и „Архив” в Окръжен съд – Кърджали. Прием на стажант – юристите. Ред за изплащане на възнаграждения:

1. Работното време на службите „Деловодство/Регистратура“ и „Архив” в Окръжен съд – Кърджали с граждани, адвокати и страни по делата е без прекъсване от 9:00 ч. до 17 часа.

2. В съдебното деловодство/регистратура и архива на Окръжен съд – Кърджали се допуска влизане на по 2 (две) лица, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. При повече от две лица за една служба, останалите изчакват пред службата, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

Телефони за справки по дела:

Съдебно деловодство и регистратура:

0361/5 88 15;  0885 39 21 99;  0882 71 31 23

Съдебен архив:

0361/ 5 88 30;  0885 39 28 18

3. Изплащането на възнагражденията на вещи лица, съдебни заседатели и всякакви други плащания се извършва по банков път, а при невъзможност плащането да се извърши по банков път - всеки вторник и петък от 14:00 ч.  до 15:00 часа.

4. Приемът на стажант - юристите се осъществява от главния специалист-административна дейност всеки работен ден от 14:00 ч. до 15:00 часа.

Стажът на стажант - юристите се организира и провежда по начин, съобразен с мерките за ограничаване разпространението на Ковид-19.

5. Съдебни книжа по делата могат да се подават по пощата; по куриер; чрез Единния портал за електронно правосъдие /ЕПЕП/, или на e-mail: delovodstvo_os_kj@mail.bg, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/.

Изпращането, респ. получаването на съдебни книжа по дела на Окръжен съд – Кърджали,  може да става по електронен път, на заявените от страните и/или техните представители електронни адреси.

* * * *

ЗАПЛАЩАНЕТО на държавна такса/депозит чрез ПОС-устройството се извършва след завеждането на иницииращия/съпровождащия документ в деловодството на съда и генерирането на входящ номер в ЕИСС.

* * * *

25.05.2021 г.

На интернет-страницата на Окръжен съд - Кърджали на адрес: https://kardzhali-os.justice.bg/bg/18624/16208 е качено съобщение с информация за публикувания на интернет-страницата на Висш съдебен съвет  Доклад по Модел 4 за реформа на съдебната карта.

Целият публикуван Доклад по Модел 4 за реформа на съдебната карта, ведно с приложенията към него, може да се намери на интернет-страницата на Висш съдебен съвет на посочения линк: http://www.vss.justice.bg/page/view/106885

* * * *

 

 

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация